اطلاعات فنی

وصول محموله های جدید باطری ماشین

باتری های استارتر خودرویی ممکن است در سه وضعیت و حالت حمل گردند که به شرح ذیل می باشد:

1

باتری های دریافتی را از جهت خسارات وارده احتمالی بازرسی نمایید!

بلافاصله پس از وصول محموله یا محموله های جدید، به بررسی و کنترل سطوح الکترولیت باتری های بپردازید تا چنانچه الکترولیت مایع باتری ها در حین حمل دچار افت و کاهش گردیده، مطلب روشن و آشکار شود.

اگر باطری خودرو از نوع شارژ شده خشک باشند، فقط خسارت های قابل رویت را می توان درنظر گرفت، زیرا اصولاً در این نوع باطری ها الکترولیت وجود ندارد. باطری های واصله را از نظر خسارت ها و نقایص مکانیکی (چه قابل رویت و چه پنهان و غیرقابل رویت ) که ممکن است در حین حمل ایجاد شده باشد، بازرسی و کنترل کنید. خسارت پنهان یا غیرقابل رویت به آن معناست که خسارت به محتویات درونی بسته بندی در زمان حمل توسط شرکت حمل کننده مشهود و آشکار نبوده است و بعدها کشف می گردد.

موسسه حمل کننده (یا موسسات حمل کننده) مسئولیت باتری های مفقود شده یا خسارت دیده در حین حمل را برعهده دارند. هنگامی که محموله یا محموله ها به طریقه (FOB) کارخانه حمل می شوند بایستی عنوان صاحب کالا بر روی بسته بندی ها درج شود و فقط صاحب کالا می تواند به طرح دعوی بپردازد.

هنگامی که خسارت وارده یا مفقود شده بخشی از کالا در حین حمل کالا مشخص گردید، شخص متصدی حمل کالا باید موارد مربوطه را در رونوشت (کپی) رسید حمل مربوطه به صورتحساب کرایه حمل درج و یادداشت نماید یا آنکه در ذیل شرح و توضیح نوشه شده توسط صاحب کالا مبنی بر گم شدن و یا وارد آمدن خسارت به محموله بر روی همان سند امضاء نماید و مراتب را کتباً تایید کند.

در هنگام طرح و ارائه دعوی در مورد گم شدن و یا وارد آمدن خسارت به محموله، بایستی اطلاعات ذیل به موسسه یا موسسات حمل کننده کالا ارائه و تحویل گردد:

۱- فرم استاندارد ادعانامه گم شدن کالا یا وارد آمدن خسارت به محموله

۲- اصل بارنامه

۳- اصل یا رونوشت تاید شده فاکتور

۴- اصل صورتحسابرداخت شده کرایه حمل و یادداشت امضاء شده مبنی بر گم شدن یا خسارت دیدن محموله

هنگامی که پس از حمل، گم شدن، یا خسارت دیدن محموله مشخص و کشف گردید باید موارد ذیل را انجام دهید:

۱- صندوقها، کارتها یا باتری های صدمه دیده را تفکیک نمایید.

۲- فوراً از موسسه حمل کننده بخواهید در مورد گم شدن یا خسارت دیدن، بازرسی لازمه را به عمل آورد و سپس این درخواست را به صورت کتبی مطرح کنید. چنانچه از بازرسی صرفنظر به عمل آید، به صورت کتبی این مطلب را منعکس نمایید.

۳- چنانچه موسسه حمل کننده ظرف ۵ روز در مورد بازرسی اقدام لازم را بعمل نیاورد، خودتان گزارش بازرسی تهیه کنید.

۴- ادعایتان را به همراه ۴ مورد اطلاعات فوق الذکر و نیز درخواستتان برای انجام بازرسی و گزارشتان در مورد بازرسی توسط خود شما تنظیم گردیده را برای موسسه حمل کننده اراسل نمایید. چنانچه ظرف ۳۰ روز تاییده موسسه حمل کننده را دریافت نکردید، مجدداً درخواست کتبی برای حمل کننده ارسال نمایید. اگر ظرف ۶۰ روز هیچگونه اقدامی از طرف موسسه حمل کننده برای پرداخت و تسویه حساب صورت نگرفت، اقدامات قانونی را آغاز نمایید. در مدت و مهلت قانونی (دوسال پس از آنکه موسسه حمل کننده به صورت کتبی ادعای صاحب کالا را نپذیرفت) می توان بر علیه موسسه مزبور طرح دعوی کرد و اقدامات مقتضی قانونی را به عمل آورد.

 

تیر ۲۰, ۱۳۹۵

وصول محموله های جدید باطری ماشین

وصول محموله های جدید باطری ماشین باتری های استارتر خودرویی ممکن است در سه وضعیت و حالت حمل گردند که به شرح ذیل می باشد: باتری […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۵

تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور

تاثیر دما و گرانروی روغن بر عملکرد استارت زدن موتور توان باتری در هوای سرد به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، زیرا هوای سرد […]
تیر ۷, ۱۳۹۵

دسته بندی باتری ماشین Car Battery Ratings

دسته بندی باتری ماشین (Car Battery Ratings) باتری هایی که در وسایل نقلیه، خودروها و کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرند، براساس نحوه عملکرد به […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

عیب یابی باتری های EV

عیب یابی باتری های EV باتری های EV به ظرفیت کامل خود نخواهند رسید مگر اینکه چندین بار از آنها استفاده شود تا چندین سیکل از […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۵

دشارژ باطری های EV

اغلب استفاده کنندگان خودروهای الکتریکی، دستگاههای شارژری را خریداری می کنند که سرعت شارژ در آنها بتدریج کم می شود و به تایمر (زمان سنج) نیز […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

شارژ کردن باتری های EV

 باطری های EV چگونه شارژ می شوند؟   برای شارژ کردن باتری های EV ، مقررات ایمنی ذکر شده جهت باتری های استارتر خودرویی را رعایت […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵

تست کردن بار الکتریکی باتری ماشین

روش هایی برای سنجش بار الکتریکی باطری خودرو   سنجش و تست کردن بار الکتریکی برای تعیین توان باتری خودرو جهت تامین بار الکتریکی برای خودروهای […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۵

بازدید باتری ماشین بوسیله ولت متر

اگر بتوان اتصالات فوقانی باتری های EV را جدا کرد، ولتاژ هر خانه باطری قابل اندازه گیری خواهد بود. تفاوت و اختلاف بین حد بالا و […]
خرداد ۵, ۱۳۹۵

بازدید باتری خودرو بوسیله هیدرومتر

چگونگی بررسی باطری ماشین از طریق هیدرومتر     چگالی ویژه (وزن مخصوص) الکترولیت را در هر خانه باتری خودرو اندازه گیری کنید. چنانچه تفاوت و […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵

آزمایش باتری های EV

کلیه مقررات ایمنی که برای باتری های استارتر خودرویی ذکر گردید ، باید هنگامی که قصد دارید به آزمایش و تست کردن و همچنین شارژ باتری […]