قیمت باطری اور استارت

فهرست زیر آخرین نرخ قیمت باطری اور استارت در آمپرهای مختلف در بازار می باشد. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری فرسوده حساب شده است.

قیمت باتری اور استارت

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۱۲۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰ ۱۶۰,۰۰۰
۶۲ ۱۶۰,۰۰۰
۶۶ ۱۸۰,۰۰۰
۷۰ ۱۹۳,۰۰۰
۷۴ ۲۰۵,۰۰۰
۸۸ ۲۴۵,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۸,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰